Všeobecné obchodní podmínky

Jiří Lisner, sídlo: Švermova 492, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 09337172

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.analyticsbohemian.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro www.analyticsbohemian.cz, zastoupené Jiřím Lisnerem, se sídlem Švermova 492, 26701 Králův Dvůr, IČO: 09337172 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce – internetové adrese www.analyticsbohemian.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, cenu produktů a možnosti dodání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe;

·    bezhotovostně platební kartou;

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy, které musí splňovat zákonem dané požadavky, může kupující zasílat na emailovou adresu analyticsbohemian@gmail.com

4.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Náklady na dopravu, respektive dodání zboží nese kupující.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Kupující není ve vztahu k prodávajícímu automaticky slabší stranou, na kterou se aplikují ustanovení spotřebitelského vztahu.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

6.5. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména skrze emailovou adresu analyticsbohemian@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 776 302 809

6.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.8. Nemá-li zboží vlastnosti, které mohou být požadovány, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky. Toto platí přiměřeně i pro tyto obchodní podmínky.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jiří Lisner, Švermova 492, 267 01

V Praze dne 1. ledna 2023

Jiří Lisner

Obchodní podmínky: Služby

1.   OBECNÁ USTANOVENÍ

Definice, které jsou pro účely těchto aktuálních obchodních podmínek užity:

a)     Nájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pronajímatelem zavazuje převzít ve smlouvě sjednaný předmět nájmu, řádně ho užívat v souladu s jeho určením a zněním nájemní smlouvy a zaplatit za toto užívání sjednané nájemné. (dále jen ,,Nájemce“)

b)     Pronajímatelem se rozumí Osoba samostatně výdělečně činná, Jiří Lisner, IČO: 09337172, se sídlem Švermova 492, 267 01 Králův Dvůr (dále jen ,,Pronajímatel“)

c)     Smluvními stranami se rozumí Pronajímatel a Nájemce (dále jen ,,Smluvní strany“)

d)     Obchodními podmínkami se rozumí tento dokument v aktuálním znění (dále jen ,,Obchodní podmínky“)

e)     Smlouvou se rozumí nájemní smlouva platně uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále jen ,,Smlouva“)

f)      Webem se rozumí webová stránka www.analyticsbohemian.cz (dále jen ,,Web“)

g)   Balíčkem se rozumí jeden z balíčků služeb z Webu (odkaz: https://analyticsbohemian.cz/sluzby/) (dále jen ,,Balíček“)

h)     Účtem se rozumí bankovní účet č. 6081137339/0800 (dále jen ,,Účet“)

i)      Účelem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností Smluvních stran při uzavření Smlouvy a dále vymezení nakládání a dispozice s Předmětem nájmu

1.1 Předmětem pronájmu jsou elastické vesty, GPS čipy APEX, HR monitory včetně příslušenství nezbytnému k jejich používání (nabíjecí kabely, případně pouzdra) (dále jen ,,Předmět nájmu“) a rovněž jiné movité věci z nabídky na webu analyticsbohemian.cz, která je spravována osobou samostatně výdělečně činnou Jiřím Lisnerem, IČO: 09337172dále jen Pronajímatel.

1.2 Pronajímatel je zejména povinen předmět nájmu poskytnout fyzické, nebo právnické osobě dále Nájemci a umožnit mu jeho řádné užívání po dobu trvání nájemní smlouvy a Nájemce je povinen předmět nájmu převzít, řádně užívat v souladu s jeho určením a zněním nájemní smlouvy a zaplatit za toto užívání sjednané nájemné.

1.3 Smluvní strany jednají dle platných předpisů a zásad soukromého práva; neplyne-li z jejich ujednání nebo platných předpisů něco jiného, plní své povinnosti současně. Pro řešení sporů vzniklých z této smlouvy si strany výslovně sjednávají věcnou a místní příslušnost soudu Pronajímatele.

2.   OKAMŽIK VZNIKU NÁJMU

2.1 Nájemní smlouva nabývá účinnosti podpisem Smluvních stran. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí nájemní smlouvy.

2.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené ve Smlouvě. Nájemce je oprávněn během této doby půjčit předmět nájmu jiné osobě než je Nájemce sám pouze po předchozí dohodě s Pronajímatelem. Jeho nevrácení, pakliže nebude sjednáno jinak, je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu a je možným důvodem k odstoupení od Smlouvy s účinky ex nunc ze strany Pronajímatele, případně nárokem Pronajímatele vůči Nájemci na úroky z prodlení.

3.   TRVÁNÍ NÁJMU A UKONČENÍ NÁJMU

3.1 Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu během doby sjednané ve Smlouvě. Nevrácení předmětu nájmu po ukončení účinnosti sjednané nebo prodloužené doby nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu bez právního důvodu.

3.2 Nájem zaniká vrácením Předmětu nájmu do sféry vlivu Pronajímatele, anebo odstoupením od smlouvy. Pokud Nájemce předmět nájmu vrátí před uplynutím sjednané doby nájmu, je Pronajímatel oprávněn požadovat nájemné za celou sjednanou dobu nájmu.

3.3 Pronajímatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že se Nájemce dostane do prodlení z důvodu neplacení sjednaného nájemného, nebo má-li Pronajímatel podezření, že v důsledku trvání Smlouvy a dispozice s předmětem nájmu může vzniknout škoda či jiná újma. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Pronajímatele na úhradu sjednaného nájemného, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy, a to až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do sféry vlivu Pronajímatele. Vrácení Předmětu nájmu zmocněným dopravcem Nájemce je považováno za vrácení předmětu nájmu osobně Nájemcem.

4.   NÁJEMNÉ

4.1 Výše nájemného je dána výběrem Balíčku Pronajímatelem na webu nebo akceptovanou cenovou nabídkou Pronajímatele na základě vybrané služby. Po vzájemné dohodě Pronajímatele a Nájemce, může dojít k sjednání snížení výše nájemného v průběhu trvání doby nájmu.

4.2 Nájemné se hradí měsíčně dopředu, a to převodem na Účet případně bezhotovostním převodem na účet skrze platební bránu Stripe.

4.3 V případě neuhrazení nájemného Nájemcem je Pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Jeho nárok na nájemné tím není dotčen.

5.   PRŮBĚH NÁJMU A VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

5.1 V případě odstoupení od smlouvy a následným prodlením s vrácením Předmětu nájmu zpět Pronajímateli je Pronajímatel oprávněn kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, odebrat předmět nájmu Nájemci, resp. osobě, u které se nachází.

5.2 Nájemce je povinen poskytnout i Pronajímateli potřebnou součinnost tak, aby předmět nájmu mohl být í Pronajímatelem převzat nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od data odstoupení od smlouvy.

5.3 Jakákoliv odpovědnost i Pronajímatel za škodu, která příp. vznikne Nájemci v souvislosti s ukončením smlouvy, resp. odebráním zboží, je vyloučena.

5.4 Náklady na převzetí nevráceného Předmětu nájmu budou považovány za škodu vniklou porušením závazku Nájemce.

5.5 V případě, že nebude Předmět nájmu vrácen ani po odstoupení od smlouvy, nebo po sjednaném termínu ukončení nájmu, ujednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši původně sjednaného měsíčního nájmu navýšeného o 20 %.

6.   UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

6.1 Pokud je Předmět nájmu při vrácení poškozen, popíše Pronajímatel rozsah poškození do protokolu o vrácení.  V případě, že poškození předmětu nájmu nebylo možné odhalit běžnou kontrolou, je pronajímatel povinen tak učinit neprodleně po jeho zjištění.

6.2 Nájemce se zavazuje případnou škodu, způsobenou na Předmětu nájmu, Pronajímateli uhradit.

6.3 Nájemce užívá předmět nájmu v souladu se Smlouvou.

6.4 Nájemci se výslovně zakazuje provádět jakékoli úpravy a opravy na Předmětu nájmu bez předchozího souhlasu Pronajímatele. „Dodat klasické užívání Předmětu nájmu tak, aby neporušoval smlouvu ani obchodní podmínky“.

7.   PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

7.1 Pokud Nájemce neužívá Předmět nájmu v souladu se Smlouvou a obchodními podmínkami, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy okamžitě odstoupit a Předmět nájmu odebrat bez předchozího oznámení na náklady Nájemce.

8.   PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

8.1 Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu pouze v souladu se Smlouvou a obchodními podmínkami.

8.2 Nájemce používá Předmět nájmu na vlastní odpovědnost a odpovídá za škody vzniklé při jeho užívání.

8.3 Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provedení jakýchkoli oprav, změn nebo úprav Předmětu nájmu.

8.4 Nájemce je povinen Pronajímateli neprodleně a prokazatelně oznámit poškození, poruchu, ztrátu nebo odcizení Předmětu nájmu.

8.5 V případě oznámení uvedeného příslušnému oddělení Police ČR (dále jen ,,Policie“), je Nájemce povinen písemné potvrzení Policie o oznámení této skutečnosti či jeho kopii prokazatelně doručit Pronajímateli

8.6 Nájemce se zavazuje v průběhu nájmu umožnit Pronajímateli prohlídku Předmětu nájmu. Náklady na tuto prohlídku nese Pronajímatel.

9.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Otázky smlouvou neupravené se řídí českým právem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Nájemce potvrzuje svým podpisem ve smlouvě, že se smluvními podmínkami bez výhrady souhlasí a tyto podmínky jsou mu jako příloha smlouvy v plném rozsahu známé.

9.2 Smluvní podmínky neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky.

9.3 Závazky vzniklé dle smlouvy budou rovněž projevem pravé a svobodné vůle stran, s možností Zákazníka při jednání ovlivnit jejich znění s vědomím možnosti smlouvu neuzavírat.

9.4 V případě, že některé ustanovení Smlouvy je neplatné, vztahuje se tato neplatnost pouze na dané ustanovení, nikoliv na celou Smlouvu. Tuto neplatnost je potřeba namítnout druhé Smluvní straně.

V Praze dne 1.1.2023

Nabývá účinnosti 2.1.2023